Onze gedragsregels

Volleybalvereniging OMS Putten > Over ons > Onze gedragsregels

Volleybal vereniging O.M.S. heeft respect ten opzichte van de ander hoog in het vaandel staan. Respect in woord en gedrag. Op en naast het veld zowel als speler als begeleider. Maar ook als toeschouwer! O.M.S. heeft een goede naam hoog te houden. De gedragsregels moeten helpen deze naam ook te behouden. Het gedrag dat hier staat beschreven is het wenselijke gedrag.

We verwachten van leden dat ze de regels in acht nemen en elkaar er waar nodig op aanspreken.

Respect voor jezelf

Respect opbrengen voor regels en beslissingen en voor anderen begint altijd bij respect voor jezelf, als persoon en als lid van onze vereniging. Bij O.M.S. Putten tel je mee. Een ieder heeft het recht om zich welkom (thuis) te voelen en met respect behandeld te worden!

Respect voor de ander

Onbehoorlijk en respectloos taalgebruik wordt niet getolereerd binnen onze vereniging. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het persoonlijke adres van leden, gasten, tegenstanders, wedstrijdleiding en overige derden wordt absoluut niet getolereerd! (Seksuele) intimidatie en / of discriminatie tegen wie dan ook wordt nooit en te nimmer geaccepteerd! Leden van O.M.S. gedragen zich in en rond het veld gastvrij.

Respect voor (andermans) bezittingen

Leden van O.M.S. zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Leden spreken elkaar aan op onbehoorlijk gedrag, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

Respect voor de vereniging

Leden van O.M.S. zullen zich altijd aan de binnen de vereniging geldende regels en afspraken houden. Iedereen binnen de club leeft deze regels na en dient, indien van toepassing, een ander hierop aan te spreken. Wangedrag is o.a. vernielingen, geweldpleging, diefstal of andersoortige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten.

Respect voor opgelegde sancties

Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of NeVoBo opgelegde strafmaat of sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de NeVoBo opgelegde boetes en / of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.

Toelichting bij gedragsregels

Rond wedstrijden

 1. Tijdens wedstrijden hebben de scheidsrechters de leiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, op het veld. Spelers volgen de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren de beslissingen.
 2. Bij het begin van de wedstrijden stelt de coach zich aan de scheidsrechter en de coach van de tegenstander voor.
 3. Spelers hebben respect voor elkaar, de coach, tegenstanders en scheidsrechters, en gedragen zich sportief en beheersen zich op het veld.
 4. Fair Play betekent beslissingen van scheidsrechters accepteren, niet vloeken of discriminerend gedrag of opmerkingen maken.
 5. Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met de scheidsrechters.
 6. Toeschouwers blijven op de tribune.
 7. De coach heeft een voorbeeldfunctie naar spelers, toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden is het gedrag langs het veld medebepalend voor het verloop van een wedstrijd.
 8. Op de tribune langs het veld mag geen alcohol genuttigd worden.

Accommodatie

 1. In de kleedkamer blijft men van andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt aangifte gedaan en daarna direct de toegang tot de sporthal ontzegd.
 2. De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en na wedstrijden / trainingen om te kleden. Bij constatering van vernielingen wordt de schade of het herstel verhaald op de persoon of personen.
 3. Kleedkamers of andere ruimten die men gebruikt heeft laat men schoon achter.

Drankbeleid

 1. Op de tribune langs het veld mag geen alcohol worden genuttigd. Het bestuur gaat ervan uit dat leden elkaar daarop aanspreken. Scheidsrechters hebben het recht een wedstrijd te staken bij constatering van alcohol op de tribune.

 

Vroeg signaleren

 

Een beetje opvoeder

Na gezin en school wordt de sportvereniging ook wel de derde opvoeder genoemd. Driekwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging. Die heeft daardoor grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Niet in de laatste plaats omdat kinderen en jongeren er op regelmatige basis en doorgaans met veel plezier komen. Daarom is het belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige plaats is voor kinderen.

 

Rol van de vereniging

Onze vereniging is een locatie waar zich activiteiten afspelen die het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van alle kinderen en ouders. We vinden het belangrijk dat onze trainers en andere (mede)opvoeders zich bewust zijn van de invloed en rol die ze hebben op hun groep en op het individuele kind. Het bevorderen van een pedagogisch klimaat op onze sportvereniging moet zorgen voor een positieve ontwikkeling van jeugdleden.

 

Wat gaan we doen?

Onze vereniging heeft zich ingeschreven voor het thema ‘vroeg signaleren’ van de Open Club subsidie van de gemeente Putten. Met vroeg signalering wordt het vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem bedoeld (dat kan van alles zijn: van te koud gekleed zijn in de winter, ouders die een kind nooit komen ophalen tot blauwe plekken). Als vereniging denken we op die manier mee in het ontwikkelingsproces van een (jong) kind en het gezin als dit nodig is.

 

Vroeg signaleren kan er toe bijdragen dat problemen klein, beheersbaar en sneller oplosbaar zijn. Ook willen we in onze vereniging meer openheid en draagvlak creëren om onderwerpen bespreekbaar te maken. Om te kunnen vroeg signaleren is enige kennis van jeugd-, opgroei- en opvoedingsproblematiek belangrijk. Onze vereniging zal deelnemen aan een aantal georganiseerde train-de-trainer workshops over dit thema.

 

Vragen of meer informatie over dit thema?

Neem dan contact op met onze contactpersoon:

Maureen Fennema – maureenfennema@upcmail.nl